Obchodné podmienky

Najdôležitejšie body obsiahnuté v týchtovšeobecných obchodných podmienkach

Obchodní značka ROOMSTOCK vedená jednatelem Ing. Vilémem Dýčkou týmto upozorňuje na nasledujúce ustanovenia obchodných podmienok, ktoré by potenciálne mohli javiť známky prekvapivosti. Kupujúci je týmto upozornený na nasledujúce ustanovenia, ktoré súhlasom s týmito obchodnými podmienkami výslovne prijíma:

 • bod II/3, zaoberajúci sa zvláštnym režimom DPH,
 • bod VII/2, zaoberajúci sa skrátenou reklamačnou lehotou,
 • bod VII/3, zaoberajúci sa praktickou nemožnosťou vrátenia tovaru a vydania tovaru nového s prihliadnutím na povahu tovaru,
 • bod VII/12, zaoberajúci sa nemožnosťou výmeny tovaru za tovar iný, pričom je vždy potrebné tovar vrátiť a následne nový tovar kúpiť na základe samostatnej zmluvy. Vzájomné započítavanie nárokov nie je možné.

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

Ing. Vilém Dýčka

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku v Přerově

Bartošova 45
760 01 Zlín

IČO: 09663649
DIČ: CZ9704296096

Kontaktní údaje:

email: info@roomstock.sk

www.roomstock.sk

 

Bankovné spojenie:

Číslo účtu: 2801893063/2010

IBAN: CZ4020100000002801893063

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Mena: EUR

 

(ďalej len „predávajúci“)

 1. Základné ustanovenia
  1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (ďalej len: „kupujúci“), ktorí uzatvárajú kúpnu zmluvu na tovar prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.roomstock.sk (ďalej je „internetový obchod“) alebo v prevádzke predávajúceho či iným spôsobom.
  2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi stranami zásadne prostredníctvom internetového obchodu.
  3. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

 2. Informácie o tovare a cenách
  1. Informácie o tovare vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti v čase, v ktorom sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dohodnutie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
  2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu.
  3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Predávajúci upozorňuje, že tovar ponúkaný v rámci internetového obchodu, aj tovar inak ponúkaný predávajúcim, je tovarom použitým (ďalej len „tovar“), pričom podľa zákona o dani z pridanej hodnoty, a pri tovare, sa uplatní tzv. zvláštny režim, keď základom dane z pridanej hodnoty je iba prirážka (marža) znížená o daň z tejto prirážky. Pokiaľ by išlo o tovar nový, bude o tejto skutočnosti kupujúci informovaný a lehota dvanástich mesiacov, uvedená v bode VII. 2, sa pri takom tovare predĺži na dvadsaťštyri mesiacov.

 3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
  1. Kupujúci robí objednávku tovaru týmito spôsobmi:
   • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak predchádzajúcu registráciu urobil v internetovom obchode,
   • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
  2. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.
  3. Neodkladne po prijatí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzatvorenie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim na e-mailovú adresu kupujúceho.
  4. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
  5. Všetky objednávky odoslané kupujúcim sú záväzné. Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť, kým mu nie je doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže požiadať o zrušenie objednávky aj telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo e-maile predávajúceho uvedeného v internetovom obchode.
  6. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením o prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.
  7. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy môže dôjsť aj v prevádzke predávajúceho, pričom kupujúci bude na znenie obchodných podmienok upozornený pri kúpe tovaru.

 4. Zákaznícky účet
  1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci objednávať tovar. Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie.
  2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať pravdivé údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci povinný aktualizovať. Za správnosť údajov pri objednávaní tovaru zodpovedá kupujúci a predávajúci ich správnosť vždy predpokladá.
  3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, čo sa týka informácií nevyhnutných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
  4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
  5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
  6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnou údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 5. Platobné podmienky a dodanie tovaru
  1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
   • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho,
   • dobierkou v hotovosti/kartou pri odovzdávaní/odbere tovaru.
  2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
  3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná podľa inštrukcií predávajúceho.
  4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
  5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
  6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
  7. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín
  8. Tovar je kupujúcemu dodaný v súlade so zmluvou, pričom náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení? objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  9. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  10. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
  11. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na e-mailovú adresu kupujúceho.
  12. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodné pokazenie, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, keď mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.
   1. Neprevzatím tovaru zo strany kupujúceho nie je dotknuté právo predávajúceho požadovať úhradu kúpnej ceny v plnej výške. V prípade neprevzatia tovaru zo strany kupujúceho má predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré predávajúcemu vzniknú z dôvodu neprevzatia tovaru. V prípade neprevzatia tovaru zo strany kupujúceho má predávajúci ďalej právo od zmluvy odstúpiť.
     
  13. Odstúpenie od zmluvy
   1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
   2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní
    • odo dňa prevzatia tovaru,
    • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
    • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
   3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
    • poskytovania služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
    • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
    • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu.
   4. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať vyhlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.
   5. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na e-mailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
   6. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
   7. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
   8. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
   9. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
   10. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a v pôvodnom obale vrátane všetkých jeho súčastí. Obal je súčasťou tovaru a nevrátenie alebo poškodenie obalov môže viesť k zníženiu hodnoty tovaru. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
   11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od kupujúceho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.
  14. Práva z chybného plnenia
   1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Zásadne predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
    • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
    • sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
    • tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
    • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, 
    • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
   2. Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, predpokladá sa, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri tovare v období dvanástich mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije pri tovare predávanom za nižšiu cenu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru, pričom kupujúci berie vyššie uvedené na vedomie.
   3. V prípade výskytu chyby môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať, ak to bude s ohľadom na povahu tovaru možné:
    • výmenu za nový tovar, čo je s ohľadom na unikátnosť tovaru často nemožné,
    • opravu tovaru,
    • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
    • odstúpiť od zmluvy.
   4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
    • pokiaľ má tovar podstatnú chybu a nejde o chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim,
    • pokiaľ nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt chyby alebo chýb po oprave,
    • pri väčšom počte chýb tovaru.
   5. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a období jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
   6. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava obdobie primerané podľa druhu výrobku či služby potrebné na odborné posúdenie chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.
   7. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to aj elektronicky.
   8. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo pokiaľ kupujúci chybu sám spôsobil.
   9. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej lehoty.
   10. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.
   11. Práva a povinnosti zmluvných strán, čo sa týka práv z chybného plnenia, sa riadi platným českým právom, to všetko s ohľadom na to, že zásadne nejde o tovar nový.
   12. Pokiaľ má kupujúci záujem kúpiť iný tovar u predávajúceho, nie je možné pri vrátení tovaru previesť cenu tovaru na kredit a vyzdvihnúť nový tovar, alebo tovar vymeniť za iný tovar s doplatkom ktorejkoľvek zo strán, ale treba, o. i. aj s ohľadom na povahu tovaru, odstúpiť v súlade s právnou úpravou od zmluvy a potom prípadne uzavrieť zmluvu novú.

  15. Doručovanie
   1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
   2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú na internetových stránkach predávajúceho. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

  16. Mimosúdne riešenie sporov
   1. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
   2. Platformu pre riešenie sporov online nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
   3. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

  17. Záverečné ustanovenia
   1. Všetky ustanovenia medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právom Českej republiky a príslušnými súdmi sú súdy české. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
   2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.
   3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafík, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, náležia predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
   4. Kupujúci týmto na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností.
   5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
   6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať, pričom sa predávajúci zaväzuje, že najmenej 14 dní pred dátumom účinnosti nových obchodných podmienok oznámi kupujúcemu nové znenie a pokiaľ kupujúci nevyjadrí nesúhlas s novým znením obchodných podmienok najneskôr v deň účinnosti nového znenia obchodných podmienok, predpokladá sa, že zmeny v plnom rozsahu akceptoval a nemá námietky. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
   7. Prílohou obchodných podmienok je FORMULÁR PRE ODSTUPENIE OD ZMLUVY.

   

  Obchodné podmienky sú dostupné na stiahnutie tu.

  Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 21. 11. 2023

  Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz